skip to Main Content

Wat is VIP?

VIP is een manier om in een context van gepolariseerde groepen of grote tegenstellingen op zoek te gaan naar verbinding en common ground. Uitgangspunt is dat mensen elkaar moeten ontmoeten en met elkaar in gesprek moeten gaan om elkaar te kunnen begrijpen. VIP wil deze ontmoeting en dialoogvorming op allerlei manieren tot stand brengen en stimuleren. VIP staat voor:

  • Vrijheid: dit is een ieders verantwoordelijkheid en moet gezamenlijk worden beleefd en besproken. Uitgangspunten hierbij zijn de Nederlandse Grondwet, Het Verdrag inzake de rechten van het kind en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
  • Identiteit: identiteitsvorming is een voortdurend proces, dat richting geeft aan het handelen en denken. Uitgangspunt voor VIP is dat iedereen ruimte moet krijgen om zijn identiteit te vormen of daar uitdrukking aan te geven, maar dat dit een open houding naar de samenleving niet in de weg mag staan.
  • Polarisatie: het tegengaan van polarisatie is noodzakelijk, zeker waar dit leidt tot onoverbrugbare tegenstellingen. Uiteenlopende meningsverschillen en opvattingen van politieke of religieuze aard mogen er nooit toe leiden dat mensen onverzoenlijk tegenover elkaar komen te staan of zich aan de samenleving onttrekken.

Wat is de VIP-methode?

De VIP-methode biedt handvatten om op een respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan over lastige, gevoelige of polariserende onderwerpen. VIP zet aan tot kritisch nadenken, inleven in elkaar, zelfreflectie, relativeren en leren van elkaar. Mensen leren hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen, feiten van meningen te onderscheiden, hun mening te beargumenteren, open te staan voor de mening van een ander, elkaar te corrigeren en zelf te incasseren. VIP draagt bij aan de vermindering van spanning en verbetering van onderlinge relaties in wijken, buurten en op scholen. De kracht schuilt in de eenvoud en in maatwerk. De doelstellingen van de VIP Academy zijn:

  • Kennis en inzicht bieden in opvattingen en onderliggende beweegredenen van groepen in maatschappelijke interferentiezones.
  • Beleving, beweging en bewustwording tussen maatschappelijke stakeholders creëren.
  • Vooroordelen tussen sociale en religieuze groepen wegnemen ten behoeve van depolarisatie.
  • Doelgroepen leren maatschappelijke thema’s en dilemma’s te benoemen en bespreken.
  • Creëren van ontmoeting en verbinding.
  • Kennis, kunde en houding van maatschappelijke sleutelfiguren ontwikkelen op basis van ‘Train de trainer’ concept.
  • Migranten- en maatschappelijke instellingen ondersteunen in het organiseren van trainingen, debatten, voorlichtingsbijeenkomsten en lezingen rondom sociale, maatschappelijke en politieke thema’s.
VIP Handboek - Waarom zijn wij Nederlander?
Back To Top